شماره حساب

شماره کارت

شماره شبا

صاحب حساب

بانک

0107501121004

6037997506774828

IR63 0170 0000 0010 7501 1210 04

امید دهقان زاده

ملی

0111614310004

6037697453565563

IR81 0190 0000 0011 1614 3100 04

امید دهقان زاده

صادرات