پرده نمایش برقی مشکی

پرده نمایش مشکی برقی مدل CSB400A

۲۷,۶۰۳,۰۰۰ تومان۳۰,۶۷۰,۰۰۰ تومان

✅سایز پرده نمایش : 300*400 سانتی متر

✅شرکت سازنده : celexon

✅نوع پرده : برقی

✅ یونیت مشکی پارچه گرید : A

✅شیوه استفاده : نصب به سقف یا دیوار

✅گارانتی : 12 ماه آرتا تصویران

پرده نمایش مشکی برقی مدل CSB300A

۹,۲۰۰,۰۰۰ تومان۱۰,۲۲۰,۰۰۰ تومان

✅سایز پرده نمایش : 300*300 سانتی متر

✅شرکت سازنده : celexon

✅نوع پرده : برقی

✅ یونیت مشکی پارچه گرید : A

✅شیوه استفاده : نصب به سقف یا دیوار

✅گارانتی : 12 ماه آرتا تصویران

پرده نمایش مشکی برقی مدل CSB250A

۶,۵۳۴,۰۰۰ تومان۷,۲۶۰,۰۰۰ تومان

✅سایز پرده نمایش : 250*250 سانتی متر

✅شرکت سازنده : celexon

✅نوع پرده : برقی

✅ یونیت مشکی پارچه گرید : A

✅شیوه استفاده : نصب به سقف یا دیوار

✅گارانتی : 12 ماه آرتا تصویران

پرده نمایش مشکی برقی مدل CSB200A

۵,۴۴۵,۰۰۰ تومان۶,۰۵۰,۰۰۰ تومان

✅سایز پرده نمایش : 200*200 سانتی متر

✅شرکت سازنده : celexon

✅نوع پرده : برقی

✅ یونیت مشکی پارچه گرید : A

✅شیوه استفاده : نصب به سقف یا دیوار

✅گارانتی : 12 ماه آرتا تصویران

پرده نمایش مشکی برقی مدل CSB180A

۴,۰۷۰,۰۰۰ تومان۴,۵۲۰,۰۰۰ تومان

✅سایز پرده نمایش : 180*180سانتی متر

✅شرکت سازنده : celexon

✅نوع پرده : برقی

✅ یونیت مشکی پارچه گرید : A

✅شیوه استفاده : نصب به سقف یا دیوار

✅گارانتی : 12 ماه آرتا تصویران

پرده نمایش مشکی برقی مدل CSB150A

۳,۷۵۳,۰۰۰ تومان۴,۱۷۰,۰۰۰ تومان

✅سایز پرده نمایش : 150*150 سانتی متر

✅شرکت سازنده : celexon

✅نوع پرده : برقی

✅ یونیت مشکی پارچه گرید : A

✅شیوه استفاده : نصب به سقف یا دیوار

✅گارانتی : 12 ماه آرتا تصویران

پرده نمایش برقی قرمز

پرده نمایش قرمز برقی مدل CS200AR

۶,۲۱۰,۰۰۰ تومان۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان
✅سایز پرده نمایش : 200*200 سانتی متر

✅شرکت سازنده : celexon

✅نوع پرده : برقی

✅رنگ : قرمز

✅شیوه استفاده : نصب به سقف یا دیوار

✅گارانتی : 12 ماه آرتا تصویران

پرده نمایش قرمز برقی مدل CS250AR

۷,۴۴۳,۰۰۰ تومان۸,۲۷۰,۰۰۰ تومان
✅سایز پرده نمایش : 250*250سانتی متر

✅شرکت سازنده : celexon

✅نوع پرده : برقی

✅رنگ : قرمز

✅شیوه استفاده : نصب به سقف یا دیوار

✅گارانتی : 12 ماه آرتا تصویران

پرده نمایش قرمز برقی مدل CS300AR

۱۰,۴۸۵,۰۰۰ تومان۱۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان
✅سایز پرده نمایش : 300*300سانتی متر

✅شرکت سازنده : celexon

✅نوع پرده : برقی

✅رنگ : قرمز

✅شیوه استفاده : نصب به سقف یا دیوار

✅گارانتی : 12 ماه آرتا تصویران

پرده نمایش برقی قهوه ای

پرده نمایش قهوه ای برقی مدل CS200AU

۶,۲۱۰,۰۰۰ تومان۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان
✅سایز پرده نمایش : 200*200سانتی متر

✅شرکت سازنده : celexon

✅نوع پرده : برقی

✅رنگ : قهوه ای

✅شیوه استفاده : نصب به سقف یا دیوار

✅گارانتی : 12 ماه آرتا تصویران

پرده نمایش قهوه ای برقی مدل CS250AU

۷,۴۴۳,۰۰۰ تومان۸,۲۷۰,۰۰۰ تومان
✅سایز پرده نمایش : 250*250سانتی متر

✅شرکت سازنده : celexon

✅نوع پرده : برقی

✅رنگ : قهوه ای

✅شیوه استفاده : نصب به سقف یا دیوار

✅گارانتی : 12 ماه آرتا تصویران

 

پرده نمایش قهوه ای برقی مدل CS300AU

۱۰,۴۸۵,۰۰۰ تومان۱۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان
✅سایز پرده نمایش : 300*300سانتی متر

✅شرکت سازنده : celexon

✅نوع پرده : برقی

✅رنگ : قهوه ای

✅شیوه استفاده : نصب به سقف یا دیوار

✅گارانتی : 12 ماه آرتا تصویران

پرده نمایش برقی آبی

پرده نمایش آبی برقی مدل CS200AB

۶,۲۱۰,۰۰۰ تومان۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان
✅سایز پرده نمایش : 200*200سانتی متر

✅شرکت سازنده : celexon

✅نوع پرده : برقی

✅رنگ : آبی

✅شیوه استفاده : نصب به سقف یا دیوار

✅گارانتی : 12 ماه آرتا تصویران

 

پرده نمایش آبی برقی مدل CS250AB

۷,۴۴۳,۰۰۰ تومان۸,۲۷۰,۰۰۰ تومان
✅سایز پرده نمایش : 250*250سانتی متر

✅شرکت سازنده : celexon

✅نوع پرده : برقی

✅رنگ : آبی

✅شیوه استفاده : نصب به سقف یا دیوار

✅گارانتی : 12 ماه آرتا تصویران

پرده نمایش آبی برقی مدل CS300AB

۱۰,۴۸۵,۰۰۰ تومان۱۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان
✅سایز پرده نمایش : 300*300سانتی متر

✅شرکت سازنده : celexon

✅نوع پرده : برقی

✅رنگ : آبی

✅شیوه استفاده : نصب به سقف یا دیوار

✅گارانتی : 12 ماه آرتا تصویران

پرده نمایش برقی طلایی

پرده نمایش طلایی برقی مدل CS200AG

۶,۲۱۰,۰۰۰ تومان۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان
✅سایز پرده نمایش : 200*200سانتی متر

✅شرکت سازنده : celexon

✅نوع پرده : برقی

✅رنگ : طلایی

✅شیوه استفاده : نصب به سقف یا دیوار

✅گارانتی : 12 ماه آرتا تصویران

پرده نمایش طلایی برقی مدل CS250AG

۷,۴۴۳,۰۰۰ تومان۸,۲۷۰,۰۰۰ تومان
✅سایز پرده نمایش : 250*250سانتی متر

✅شرکت سازنده : celexon

✅نوع پرده : برقی

✅رنگ : طلایی

✅شیوه استفاده : نصب به سقف یا دیوار

✅گارانتی : 12 ماه آرتا تصویران

پرده نمایش طلایی برقی مدل CS300AG

۱۰,۴۸۵,۰۰۰ تومان۱۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان
✅سایز پرده نمایش : 300*300سانتی متر

✅شرکت سازنده : celexon

✅نوع پرده : برقی

✅رنگ : طلایی

✅شیوه استفاده : نصب به سقف یا دیوار

✅گارانتی : 12 ماه آرتا تصویران

پرده نمایش برقی واید

پرده نمایش واید برقی مدل CW300A

۵,۷۸۰,۰۰۰ تومان۶,۴۲۰,۰۰۰ تومان

✅سایز پرده نمایش : 300*166 سانتی متر

✅شرکت سازنده : celexon

✅نوع پرده : برقی

✅شیوه استفاده : نصب به سقف یا دیوار

✅گارانتی : 12 ماه آرتا تصویران

پرده نمایش واید برقی مدل CW240A

۴,۶۷۶,۰۰۰ تومان۵,۱۹۶,۰۰۰ تومان

✅سایز پرده نمایش : 240*135 سانتی متر

✅شرکت سازنده : celexon

✅نوع پرده : برقی

✅شیوه استفاده : نصب به سقف یا دیوار

✅گارانتی : 12 ماه آرتا تصویران

پرده نمایش واید برقی مدل CW200A

۳,۷۰۸,۰۰۰ تومان۴,۱۲۰,۰۰۰ تومان

✅سایز پرده نمایش : 200*113 سانتی متر

✅شرکت سازنده : celexon

✅نوع پرده : برقی

✅شیوه استفاده : نصب به سقف یا دیوار

✅گارانتی : 12 ماه آرتا تصویران

پرده نمایش واید برقی مدل CW180A

۳,۰۲۴,۰۰۰ تومان۳,۳۶۰,۰۰۰ تومان

✅سایز پرده نمایش : 180*102 سانتی متر

✅شرکت سازنده : celexon

✅نوع پرده : برقی

✅شیوه استفاده : نصب به سقف یا دیوار

✅گارانتی : 12 ماه آرتا تصویران

پرده نمایش برقی ساده

نمایش 9 24 36

پرده نمایش برقی مدل 300A رفلکتا

✅سایز پرده نمایش : 300*300 سانتی متر

✅شرکت سازنده : Reflecta

✅نوع پرده : برقی

✅شیوه استفاده : نصب به دیوار یا سقف

✅گارانتی : 12 ماه آرتا تصویران

پرده نمایش برقی مدل CS300A

۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان۶,۶۸۴,۰۰۰ تومان
✅سایز پرده نمایش : 300*300 سانتی متر

✅شرکت سازنده : celexon

✅نوع پرده : برقی

✅ یونیت سفید پارچه گرید : B

✅شیوه استفاده : نصب به سقف یا دیوار

✅گارانتی : 12 ماه آرتا تصویران

پرده نمایش برقی مدل CS600A

۹۳,۹۶۰,۰۰۰ تومان۱۰۴,۴۰۰,۰۰۰ تومان
✅سایز پرده نمایش : 600*400 سانتی متر

✅شرکت سازنده : celexon

✅نوع پرده : برقی

✅ یونیت سفید پارچه گرید : B

✅شیوه استفاده : نصب به سقف یا دیوار

✅گارانتی : 12 ماه آرتا تصویران

پرده نمایش برقی مدل CS400A

۱۹,۶۵۶,۰۰۰ تومان۲۱,۸۴۰,۰۰۰ تومان
✅سایز پرده نمایش : 400*300 سانتی متر

✅شرکت سازنده : celexon

✅نوع پرده : برقی

✅ یونیت سفید پارچه گرید : B

✅شیوه استفاده : نصب به سقف یا دیوار

✅گارانتی : 12 ماه آرتا تصویران

پرده نمایش برقی مدل CS150A

۲,۴۸۴,۰۰۰ تومان۲,۷۶۰,۰۰۰ تومان
✅سایز پرده نمایش : 150*150 سانتی متر

✅شرکت سازنده : celexon

✅نوع پرده : برقی

✅ یونیت سفید پارچه گرید : B

✅شیوه استفاده : نصب به سقف یا دیوار

✅گارانتی : 12 ماه آرتا تصویران

پرده نمایش برقی مدل CS180A

۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان۳,۲۲۸,۰۰۰ تومان
✅سایز پرده نمایش : 180*180 سانتی متر

✅شرکت سازنده : celexon

✅نوع پرده : برقی

✅ یونیت سفید پارچه گرید : B

✅شیوه استفاده : نصب به سقف یا دیوار

✅گارانتی : 12 ماه آرتا تصویران

پرده نمایش برقی در واقع یک پارچه است که روی آن با روکش بازتابی خاصی پوشیده شده است تا تصاویر با کیفیت بیشتر و اندازه بزرگ‌تری نشان داده شوند. به طور کلی پرده نمایش برای نمایش تصاویری است که از ویدئو پروژکتور، اورهد و… استفاده می‌شود. کیفیت تصاویری که به نمایش گذاشته می‌شود، ارتباط بسیار مستقیمی با مواد بکار رفته در پرده نمایش دارد. پرده‌‌های نمایش برقی های متفاوتی با توجه به نیاز مشتریان وجود دارند که در سالن‌های کنفرانس، سالن سینما، مراکز آموزشی و… مورد استفاده قرار می‌گیرند.

پرده نمایش برقی

مشخصات فنی پرده نمایش برقی پروژکتور

پرده نمایش برقی پروژکتور، مانند پرده پروژکتور معمولی، قابلیت نصب روی دیوار یا سقف را دارد. تنها تفاوتی که بین پرده نمایش برقی پروژکتور و پرده نمایش دستی پروژکتور است، موتور داخلی است که امکان باز و بسته کردن پرده را به وسیله ریموت یا دکمه‌های بغل می‌دهد.

این پرده نمایش به دلیل ثابت بودن پرده و پروژکتور و همچنین قیمت بالا، معمولا در مکان‌هایی که زیبایی و ظاهر از اهمیت بالایی برخوردار است، مانند اتاق‌های کنفرانس و سالن‌های همایش، مورد استفاده قرار می‌گیرد. وزن این پرده نمایش‌های برقی نسبتا زیاد است و به همین دلیل بهتر است در هنگام نصب از نیروی کمکی استفاده شود.

رنگ پرده نمایش برقی

از دیگر مواردی که در خرید پرده نمایش برقی با قیمت مناسب تاثیرگذار است، رنگ پارچه پرده نمایش است. رنگ پرده نمایش بر کنتراست نهایی تصویر می‌تواند تاثیر بسیار زیادی بگذارد. پرده‌های نمایش معمولا به رنگ‌های سفید، خاکستری و همچنین رنگ‌های تیره‌تر وجود دارند.

صفحه نمایش سفید می‌تواند به خوبی تمام، رنگ‌ها را نشان دهد و تصاویر با کیفیت رنگ بهتری را به نمایش بگذارد. اما پرده نمایش خاکستری می‌تواند انتخاب بهتری برای به نمایش گذاشتن رنگ‌های تیره باشد.

پرده نمایش‌های خاکستری می‌توانند کنتراست بالاتری را ارائه دهند و کنترل بیشتری روی نور محیط داشته باشند. تنها موردی که در انتخاب پرده نمایش‌های تیره باید در نظر بگیریم این است که برای ایجاد نورهای روشن در این پرده نمایش‌ها، پروژکتورهایی با نور بسیار زیاد نیاز هستند.

 

جنس پارچه پرده نمایش برقی

با توجه به محیط‌های مختلف، انواع جنس پارچه برای پرده نمایش برقی مورد استفاده قرار می‌گیرد. در انتخاب جنس پارچه پرده نمایش باید به دو نکته Gain و زاویه دید توجه ویژه‌ای شود. در ادامه به این دو مورد بیشتر اشاره می‌شود.

 • Gain: گین یا همان افزایش روشنایی، میزان بازتاب نور از پرده نمایش را نشان می‌دهد. به عنوان مثال گین 1.0 به معنای این است که پرده نمایش تمام نوری را که به آن تابیده می‌شود، بازتاب می‌کند.
 • زاویه دید: زاویه دید نشان می‌دهد که حداکثر زاویه از صفحه نمایش چقدر است. زاویه دید کمتر به این معنا است که پرده نمایش اکثر نور تابیده شده را به صورت عمودی بازتاب می‌کند و تصاویر برای کسانی که در زوایای دیگری هستند تیره‌تر و مخدوش‌تر به نظر می‌رسد.

انواع طول‌های پرده نمایش برقی

پرده‌های نمایش برقی با ابعاد و اندازه‌های مختلفی ساخته می‌شود که باید با توجه به نیاز و موارد استفاده، مناسب‌ترین اندازه را در انتخاب پرده نمایش پروژکتور برقی در نظر گرفت. در ادامه به انواع ابعاد یک پرده نمایش برقی اشاره می‌کنیم.

 • پرده نمایش HDTV با نسبت 16:9
 • پرده نمایش عریض با نسبت 16:10
 • پرده نمایش سینمایی با نسبت 2.35:1
 • پرده نمایش با نسبت 4:3
 • پرده نمایش مربعی با نسبت 1:1

خرید پرده نمایش برقی

 

پرده نمایش برقی چگونه کار می کند؟

همانطور که اشاره شد، پرده نمایش برقی به یک موتور الکتریکی مجهز است که از طریق آن می‌توان صفحه پرده نمایش را حرکت داد. ریموت یا کلیدی که در کنار پرده نمایش وجود دارد، این امکان را برای شما فراهم می‌کند تا بتوانید به میزان دلخواه و مناسب با اندازه تصویر، پرده نمایش را باز کنید.

مزیت های پرده نمایش ویدئو پروژکتور برقی

خرید پرده نمایش برقی دارای مزیت‌هایی است که باعث می‌شود اغلب افراد آنها را به پرده نمایش‌های دستی ترجیح دهند. پرده نمایش پروژکتور برقی می‌تواند ابعاد وسیع‌تری را پوشش دهد که دلیل این امر را نیز می‌توان توانایی بیشتر موتور آن نسبت به غلتک موجود در پرده نمایش دستی دانست. همچنین پرده نمایش برقی دارای عملکرد بهتر، ظاهر مدرن‌تر و انعطاف‌پذیرتر است و می‌تواند به خوبی با انواع دکوراسیون‌ها سازگار شود.

معتبرترین برندهای پرده نمایش پروژکتور برقی کدام اند؟

برند‌های معتبر زیادی در ایران به ارائه پرده نمایش پروژکتور برقی می‌پردازند. در ادامه به معرفی چند مورد از برندهای معتبر پرده نمایش پروژکتور برقی می‌پردازیم.

 • سلکسون

پرده نمایش سلکسون از دیگر برندهای معتبر پرده نمایش است. از این برند، اغلب در محیط‌های مختلفی مانند محیط‌های آموزشی و دانشگاه‌ها استفاده می‌شود.

 • رفلکتا

برند رفلکتا از دیگر برندهای معتبر ارائه‌ کننده پرده نمایش برقی است. این برند علاوه بر زیبایی، کارکرد را نیز در دستور کار خود قرار داده است و انواع پرده‌های نمایش برقی را برای مکان‌های مختلف روانه بازار می‌کند.

 • الیت اسکرین

پرده‌های نمایش برقی الیت اسکرین دارای تراکم بافت بالاتری نسبت به دیگر نمونه‌های مشابه هستند و به دلیل نانو بودن پارچه آن، قابل شستشو و ضد چین و چروک است. این برند یکی از با برندهای معتبری است که پرده‌های نمایش با کیفیتی ارائه می‌کند.

 • اسکوپ

اسکوپ از برندهای معتبر و معروفی است که در ایران به ارائه پرده نمایش برقی می‌پردازد. اغلب پرده‌های نمایش این برند از جنس پارچه یکسانی برخوردارند.

قیمت خرید پرده پروژکتور چقدر است؟

قیمت خرید پرده پروژکتور با توجه به جنس پارچه، اندازه و ابعاد پرده، نوع موتور و همچنین شرکت سازنده آن می‌تواند متفاوت باشد. برای خرید پرده پروژکتور باید موارد زیادی اعم از مکان و محیطی که در آن پرده نمایش به کار برده می‌شود را در نظر گرفت.

خرید پرده نمایش برقی

خرید پرده نمایش برقی باید با توجه به موارد بسیاری صورت بگیرد. اگر شما برای محیط آموزشی نیاز به خرید پرده نمایش برقی دارید یا برای محیط خانه خود به دنبال پرده نمایش برقی هستید، می‌توانید با توجه به نکات ذکر شده اقدام به خرید کنید. مدل‌های مختلفی از این محصول در فروشگاه سلکسون وجود دارد که با توجه به نیاز خود، پس از بررسی‌ نکات ذکرشده، می‌توانید خریدی موفق و مناسب داشته باشید.

سخن پایانی

پرده نمایش برقی از جمله محصولاتی است که امروزه با توجه به پیشرفت علم و تکنولوژی در مکان‌های مختلف و برای اهداف متفاوتی مورد استفاده قرار می‌گیرند. پرده نمایش برقی امروزه در محیط‌های آموزشی مانند دانشگاه‌ها، مدارس، سالن‌های کنفرانس یا همایش و… مورد استفاده قرار می‌گیرند و به همین دلیل، اطلاع یافتن از مشخصات و قیمت خرید پرده نمایش برقی بسیار حائز اهمیت است.

سبد خرید

ورود

هنوز حساب کاربری ندارید؟

فروشگاه
علاقه مندی
0 محصول سبد خرید
حساب کاربری من