کابل HDMI مدل CCE20

1,650,000 تومان

✅برند : celexon

✅طول کابل : 20 متر

✅ورژن : 2

✅جنس کابل : سیلیکونی

✅گارانتی : 12ماه آرتا تصویران

کابل HDMI مدل CCE15

1,200,000 تومان

✅برند : celexon

✅طول کابل : 15 متر

✅ورژن : 2

✅جنس کابل : سیلیکونی

✅گارانتی : 12ماه آرتا تصویران

کابل HDMI مدل CCE10

850,000 تومان

✅برند : celexon

✅طول کابل : 10 متر

✅ورژن : 2

✅جنس کابل : سیلیکونی

✅گارانتی : 12ماه آرتا تصویران

کابل HDMI مدل CCP20

2,100,000 تومان

✅برند : celexon

✅طول کابل : 20 متر

✅ورژن : 2

✅جنس کابل : سیلیکونی

✅گارانتی : 12ماه آرتا تصویران

کابل HDMI مدل CCP15

1,550,000 تومان

✅برند : celexon

✅طول کابل : 15 متر

✅ورژن : 2

✅جنس کابل : سیلیکونی

✅گارانتی : 12ماه آرتا تصویران

کابل HDMI مدل CCP10

1,100,000 تومان

✅برند : celexon

✅طول کابل : 10 متر

✅ورژن : 2

✅جنس کابل : سیلیکونی

✅گارانتی : 12ماه آرتا تصویران

کابل HDMI مدل CP10

1,280,000 تومان

✅برند : celexon

✅طول کابل : 10 متر

✅ورژن : 1.2

✅گارانتی : 12ماه آرتا تصویران

کابل HDMI مدل CE1810

480,000 تومان

✅برند : celexon

✅طول کابل : 10 متر

✅ورژن : 1.2

✅گارانتی : 12ماه آرتا تصویران

کابل HDMI مدل CE1805

393,000 تومان

✅برند : celexon

✅طول کابل : 5 متر

✅ورژن : 1.2

✅گارانتی : 12ماه آرتا تصویران

کابل HDMI مدل CE05

206,000 تومان

✅برند : celexon

✅طول کابل : 5 متر

✅ورژن : 1.2

✅گارانتی : 12ماه آرتا تصویران

کابل HDMI مدل CE03

✅طول کابل : 3 متر

✅برند : celexon

✅گارانتی : 12ماه آرتاتصویران

کابل HDMI مدل CE01

112,000 تومان

✅برند : celexon

✅طول کابل : 1 متر

✅ورژن : 1.2

✅گارانتی : 12ماه آرتا تصویران

کابل HDMI مدل CC03G

196,000 تومان

✅برند : celexon

✅طول کابل : 3 متر

✅ورژن : 1.2

✅گارانتی : 12ماه آرتا تصویران

کابل HDMI مدل CC01G

112,000 تومان

✅برند : celexon

✅طول کابل : 1 متر

✅ورژن : 1.2

✅گارانتی : 12ماه آرتا تصویران

کابل HDMI مدل CC1820

760,000 تومان

✅برند : celexon

✅طول کابل : 20 متر

✅ورژن : 1.2

✅گارانتی : 12ماه آرتا تصویران

کابل HDMI مدل CC1815

640,000 تومان

✅برند : celexon

✅طول کابل : 15 متر

✅ورژن : 1.2

✅گارانتی : 12ماه آرتا تصویران

کابل HDMI مدل CC20

1,080,000 تومان

✅برند : celexon

✅طول کابل : 20 متر

✅ورژن : 1.2

✅جنس کابل : ابریشمی

✅گارانتی : 12ماه آرتا تصویران

کابل HDMI مدل CC10

734,000 تومان

✅برند : celexon

✅طول کابل : 10 متر

✅ورژن : 1.2

✅جنس کابل : ابریشمی

✅گارانتی : 12ماه آرتا تصویران

کابل HDMI مدل CC05

242,000 تومان

✅برند : celexon

✅طول کابل : 5 متر

✅ورژن : 1.2

✅گارانتی : 12ماه آرتا تصویران

کابل HDMI مدل CC03

212,000 تومان

✅برند : celexon

✅طول کابل : 3 متر

✅ورژن : 1.2

✅گارانتی : 12ماه آرتا تصویران

کابل HDMI مدل CC02

✅طول کابل : 2 متر

✅برند : celexon

✅گارانتی : 12ماه آرتاتصویران

کابل HDMI مدل CC01

✅برند : celexon

✅طول کابل : 1 متر

✅ورژن : 1.2

✅گارانتی : 12ماه آرتا تصویران